Regulamin wypożyczalni sprzętu foto/video

REGULAMIN NAJMU SPRZĘTU FILMOWEGO I FOTOGRAFICZNEGO

 

§ 1 ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Najmu Sprzętu Filmowego, dalej nazywany Regulaminem, obowiązuje wszystkich Klientów Firmy AP-STUDIO ANNA PACZOS z siedzibą w Biłgoraju, dalej zwanego Wynajmującym i stanowi część Umowy Najmu. Protokół Przekazania Sprzętu wraz z wszelkimi załącznikami do niego, w tym niniejszym Regulaminem, są dalej zwane łącznie Umową.
 2. Klientem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każdy podmiot, który zawarł z Wynajmującym Umowę.

 

§ 2 WYDANIE SPRZĘTU

 1. Na podstawie Protokołu Wynajmujący zobowiązany jest do udostępnienia Klientowi określonego w Protokole sprzętu filmowego lub fotograficznego, dalej zwanego Sprzętem na określony w Protokole okres czasu, dalej zwany Okresem Najmu.
 2. Okres Najmu wyliczany jest jako wielokrotność 24 godzinnych okresów (dób), licząc od wskazanego w Protokole momentu rozpoczęcia najmu. Minimalny Okres Najmu wynosi 24 godziny (dobę).
 3. Czynsz Najmu jest iloczynem ceny najmu za jedną dobę wynajęcia Sprzętu i liczby dób na który Sprzęt był wynajęty.
 4. Ceny podane na stronie internetowej krecimyto.pl/rental nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Aktualny Czynsz Najmu zostanie każdorazowo określony w Protokole.
 6. Przekazanie Sprzętu przez Wynajmującego Klientowi nastąpi osobiście, w miejscu określonym w Protokole, po uprzednim spełnieniu ustalonych Protokołem warunków. Przekazanie nastąpi o godzinie wskazanej w Protokole.
 7. Przy przekazaniu Sprzętu Klient podpisuje Protokół oraz wszelkie załączniki do niego. Ponadto Klient zobowiązany jest do udostępnienia swoich dokumentów tożsamości (dowód osobisty oraz paszport lub prawo jazdy lub legitymacja studencka) oraz dokumentów statutowych podmiotu, w imieniu którego występuje, celem umożliwienia wykonania ich kopii w dowolnej formie wybranej przez Wynajmującego. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia za zgodność z oryginałem wykonanych kopii.
 8. Sprzęt przekazywany Klientowi jest sprawny i gotowy do użycia. Nie posiada wad fizycznych lub prawnych uniemożliwiających jego wykorzystanie zgodnie z jego właściwościami.
 9. Przekazanie Sprzętu następuje na podstawie Protokołu Przekazania Sprzętu.
 10. Klient zobowiązany jest zgłosić wszelkie zastrzeżenia co do sprawności lub stanu Sprzętu w chwili wydania i zamieścić stosowną adnotację w tym zakresie w Protokole. Nie zgłoszenie zastrzeżeń przez Klienta lub niewpisanie ich przez Klienta do Protokołu, oznacza przyjęcie Sprzętu bez żadnych zastrzeżeń i oznacza rezygnację Klienta z jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 11. Odbiór Sprzętu poza siedzibą firmy nie jest możliwy, za wyjątkiem dowozu osobistego Sprzętu przez Wynajmującego.

 

§ 3 KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU PRZEZ KLIENTA

 1. Klient zobowiązuje się używać Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, zaleceniami producenta, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sprzętu i ludzi.
 2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, de kompletacji lub utraty Sprzętu w trakcie Okresu Najmu Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wynajmującego. W takim przypadku Wynajmujący, w miarę posiadanych możliwości oraz jeśli Klient zgłosi takie zapotrzebowanie, dostarczy Klientowi na jego koszt sprzęt zamienny.
 3. W trakcie Okresu Najmu Klient ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie, dekompletację lub utratę Sprzętu chyba, że wykaże, iż powyższe zdarzenia są skutkiem działania Wynajmującego.
 4. W przypadku uszkodzenia Sprzętu Klient zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty jego naprawy, zgodnie z żądaniem skierowanym przez Wynajmującego. Pokrycie kosztów naprawy zostanie dokonane w przeciągu 7 dni kalendarzowych od daty skierowania takiego żądania i opłacone będzie w tej samej formie, co zapłata za Czynsz Najmu.
 5. W przypadku kradzieży, utraty, dekompletacji lub zniszczenia Sprzętu Klient zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu określonej w Protokole kwoty wartości Sprzętu, w przeciągu 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia takiego żądania przez Wynajmującego i opłacone będzie w tej samej formie, co zapłata za Czynsz Najmu.

 

§ 4 ZWROT SPRZĘTU

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu określonego w Protokole Sprzętu filmowego lub fotograficznego w określonym w Protokole dniu zakończenia Okresu Najmu, osobiście w miejscu gdzie nastąpiło jego wydanie Klientowi. Zwrot sprzętu nastąpi o godzinie wskazanej w Protokole.
 2. Zwrot Sprzętu następuje na podstawie Protokołu Przekazania Sprzętu.
 3. Zwracany Sprzęt powinien znajdować się w stanie technicznym tożsamym jak w momencie jego wydania Klientowi. Powyższe nie dotyczy normalnego zużycia Sprzętu w trakcie jego normalnej, zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji i umożliwiającej dalsze, poprawne użytkowanie.
 4. W przypadku opóźnienia w zwrocie Sprzętu lub jego poszczególnych elementów Klient obowiązany jest do uiszczenia na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 100% ustalonego Protokołem wynagrodzenia Wynajmującego, za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w zwrocie Sprzętu. Zapłata kary umownej nastąpi w przeciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia takiego żądania przez Wynajmującego, w tej samej formie co zapłata za Czynsz Najmu.
 5. Wynajmujący ma prawo zgłosić Klientowi zastrzeżenia co do zwróconego Sprzętu w przeciągu 48h od daty i godziny Zwrotu Sprzętu.

 

§ 5 ZABEZPIECZENIA

 1. Przed zawarciem Umowy lub wydaniem Sprzętu Wynajmujący może żądać dodatkowych zabezpieczeń, w szczególności zaś poręczenia, wykupienia polisy ubezpieczeniowej, wpłacenia kaucji lub obowiązkowe opłacenie opieki technicznej w postaci osoby wskazanej przez Wynajmującego, która będzie obecna przy Sprzęcie w ciągu trwania Okresu Najmu. Wyłączna decyzja w przedmiocie dodatkowego zabezpieczenia przysługuje Wynajmującemu.

 

§ 6 DOKUMENTY I DANE POTRZEBNE DO ZAWARCIA UMOWY

 

 1. Dowód osobisty
 2. Drugi dokument potwierdzający tożsamość
 3. NIP firmy i REGON (jeśli umowa jest zawierana na osobę fizyczną)